Handlingsplan

Stavanger katedralskoles handlingsplan mot mobbing

Stavanger katedralskole: Handlingsplan mot mobbing

Forebygging - avdekking – problemløsing

Stavanger katedralskole skal ha nulltoleranse for mobbing!

 

Definisjon: Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vansker med å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing.

Overordnede lover og regler:

 1. Opplæringslovens § 9A med skjerpet aktivitetsplikt ved voksenmobbing (§9A-5)
 2. Det fylkeskommunale ordensreglementet, med skolens merknader.

Hva skolen kan gjøre for å forebygge og avdekke:

 1. God skolestart på alle trinn og i alle grupper, bli kjent-aktiviteter, skolemakkerskap, sosialiseringsturer, startsamtaler, informasjon og bevisstgjøring. Informasjon til alle elever om § 9A, skolereglementet og skolens handlingsplan mot mobbing.
 2. Klassediskusjon i oppstart av skoleåret: Hvordan vil vi ha det sammen?
 3. Kurs i nettvett og mot digital mobbing, alle Vg1-klasser tidlig høst.
 4. Underveis i skoleåret: trivselstiltak i klassen, god kommunikasjon mellom kontaktlærer(ne) og klassen/klassens tillitsvalgte, holdningsskapende arbeid i forskjellige fag, tema på klasselærerråd, i elevsamtalen og i foreldresamtalen/kontakten med hjemmet.
 5. Undersøkelser med oppfølging: Elevundersøkelsen i november-desember, konkretiseres i undersøkelse i samarbeid med elevrådet i februar-mars.
 6. Tema på SMU- og elevrådsmøter.
 7. Alle faglærere har ansvar for å bygge gode relasjoner mellom elever og lærere, og mellom elevene.
 8. Ved mistanke om, eller kjennskap til, at ansatte krenker/mobber en elev, skal rektor varsles uten opphold. Rektor skal varsle skoleeier.

 

Ved mistanke om, eller kjennskap til, at en av skolens ledelse krenker/mobber en elev, skal skoleeier varsles uten opphold. I slike saker opprettes personalsak.

 

 

 

Problemløsing:

 1. Alle ansatte har plikt til umiddelbart å melde fra ved mistanke om eller direkte observasjon av mobbing. Ved direkte observert mobbing har den ansatte også plikt til å gripe inn straks.

 

 1. Skolens ledelse har plikt til umiddelbart å handle ved mistanke om mobbing, eller når mobbing er bekreftet. Kontaktlærerne og rådgiverne vil være viktige samarbeidsparter når skolens ledelse skal finne fram til gode tiltak for å få slutt på mobbing.
 2. Dersom elev og/eller foresatte melder en mobbesak til skolen, skal det gjøres et enkeltvedtak av rektor. I vedtaket skal det tas stilling til om elevens rett etter § 9A er oppfylt, og hvilke tiltak som evt. skal settes i verk.
 3. Dersom noen observerer mobbing eller har mistanke om mobbing, skal saken meldes rektor umiddelbart. Dette gjelder både personalet og elevene. Rektor skal alltid undersøke saken umiddelbart. Dersom de involverte elevene er under 18 år, vil det som oftest være naturlig å informere de foresatte.
 4. Ved behov involveres rådgiver, PPT, helsesøster eller annet helsepersonell.
 5. I alvorlige tilfeller kan saken bli meldt til politiet.
 6. Dersom mobbingen er uttrykk for et dårlig klassemiljø, vurderes tiltak som gjelder hele klassen.

 

Etterarbeid/evaluering av tiltak:

 1. Alle iverksatte tiltak skal evalueres etter avtalt tid.
 2. Stavanger katedralskoles handlingsplan mot mobbing evalueres i Elevrådet og i skolemiljøutvalget ved slutten av hvert skoleår.

 

Stavanger, 29.6. 2017

Kirsti T.K. Haug

Konst. rektor

Del denne artikkelen på: